นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ารับทราบถึงความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทางอ้อม เป็นต้นว่า ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิดเพศ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ภาพถ่าย เลขหมายรหัส เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวภาพประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกัน

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

2.1 เพื่อใช้ในการขอใช้สิทธิเข้าถึงพื้นที่ให้บริการการขอใช้สิทธิเข้าใช้งานในระบบจัดการข้อมูลภายในศูนย์สำรองข้อมูลอินเตอร์ลิ้งก์ดาต้าเซ็นเตอร์ การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน  การดำเนินกิจกรรมบริษัทฯ การติดต่อประสานงาน
2.2 เพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ
2.3 เพื่อใช้ในการวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกับเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น
2.4 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าตามความเหมาะสม
2.5 เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้และ/ปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ด้านโครงข่าย
2.6 เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ตามกฎหมาย
2.7 เพื่อการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ารับทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลขณะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือภายหลังเป็นลูกค้า โดยให้ข้อมูลในเอกสารประกอบและข้อมูลการสื่อสารต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัว รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารอื่นๆที่ราชการออกให้ ฯลฯ ที่ข้าพเจ้าได้มอบให้กับบริษัทฯ ในรูปแบบหนังสือ เอกสารหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าให้ในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ สวัสดิการลูกค้า เป็นต้น
3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลทางด้านชีวภาพที่ข้าพเจ้าได้ให้กับบริษัทฯ เช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลใบหน้าข้อมูลจากแหล่งอื่น
3.4 ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
3.5 ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตราบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับมา และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ายินยอมให้ถูกเก็บไว้ในช่วงเวลาของความสัมพันธ์ในการใช้บริการของข้าพเจ้ารวมถึงหลังจากนั้นตราบใดที่ยังมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ในการใช้บริการ

5. การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนดและตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน บริษัทฯและ/หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ สถานพยาบาล บริษัทประกันภัยบริษัทจัดทำป้ายชื่อหรือนามบัตร หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

6. สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้ารับทราบถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
6.1 การเข้าถึง : ข้าพเจ้าอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับข้าพเจ้า ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้าพเจ้า บริษัทอาจขอให้ข้าพเจ้าพิสูจน์ตัวตนของข้าพเจ้าก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ
6.2 การแก้ไขให้ถูกต้อง : ข้าพเจ้าอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับข้าพเจ้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไม่เป็นปัจจุบัน6.3 การโอนย้ายข้อมูล: ข้าพเจ้าอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับข้าพเจ้าในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้กับบริษัท และ (ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับข้าพเจ้า
6.4 การคัดค้าน : ข้าพเจ้าอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง
6.5 การขอให้ระงับการใช้ : ข้าพเจ้าอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในบางกรณี
6.6 การถอนความยินยอม : สำหรับวัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของข้าพเจ้า ณ เวลาใด ก็ได้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของข้าพเจ้าจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนการถอนความยินยอม
6.7 การลบหรือทำลายข้อมูล : ข้าพเจ้าอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลเว้นเสียแต่ว่าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7. รายละเอียดการติดต่อบริษัทข้าพเจ้ารับทราบว่าหากข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือหากข้าพเจ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้หนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าสามารถติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของข้าพเจ้า ตามรายละเอียดดังนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 065-959-8824หรือ Email: ymidzeedz2022@gmail.com